2018 TAKEO

2019.06.28~03.24 都會紳遊展售會

地點:SOGO忠孝館8樓City H
2018 TSTK

2019.06.24~06.28 WORLDTAIWAN GROUP 日系品牌聯合特賣會

  台北市南京東路三段248
2017-女裝 週年慶教戰手冊

2019.06.06~06.18 高雄SOGO日系品牌聯合特賣會

高雄市前鎮區三多三路217號13F 來
2017-男裝 週年慶教戰手冊

2019.05.20~05.24 WORLDTAIWAN GROUP 日系品牌聯合特賣會

  台北市南京東路三段248
2016-男裝 週年慶教戰手冊

2019.04.24~04.30 WORLDTAIWAN GROUP 日系品牌聯合特賣會

  台北市南京東路三段248
2016-女裝 週年慶教戰手冊

2019.04.11~05.15 WORLDTAIWAN GROUP 日系品牌聯合特賣會

   高雄市前鎮區